Assegurança llicència

ASSEGURANÇA DE LA LLICÈNCIA DE GOLF

La Real Federació Espanyola de Golf ha renovat amb l’Empresa Asseguradora Allianz Seguros les pòlisses d’assegurança adjuntes a les llicències esportives dels federats.

Aquestes pòlisses d'assegurances cobreixen els accidents dels federats (046557680) patits amb motiu de la pràctica esportiva i la responsabilitat civil (046540082) que aquests federats causin amb motiu d'aquesta pràctica. Tot això, en els termes previstos pel Reial Decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determinen les prestacions mínimes de l'assegurança obligatòria esportiva, així com de la de Llei 50/1980, de contracte d'assegurança. 

Preguem que poseu especial atenció a l'emplenament dels partes d'acord amb el que indiquen els protocols d'actuació, ja que en cas contrari Allianz no es farà càrrec de les cobertures. PÒLISSES D’ASSEGURANÇA
 CIRCULAR INFORMATIVA

Circular sobre les assegurances període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2023 (RFEG 3/2023)

Insurance Policy Personal Accidents and Civil Responsability for Federated Sports 2023
 

TELÈFONS, PROTOCOLS A SEGUIR I COMUNICATS A COMPLEMENTAR

Els telèfons d’atenció (inclòs el d’URGÈNCIES 900 404 444) els trobarà als protocols i parts corresponents.
 EMPLENAMENT DELS COMUNICATS D’ACCIDENT

Solament el correcte emplenament del comunicat i el compliment dels protocols d’actuació donarà accés a les cobertures subscrites. En cas contrari ALLIANZ no es farà càrrec d’aquestes despeses.


COBERTURA DE LES PÒLISSES
 


1.-De la pòlissa d’accidents (046557680)
S’entén per accident els traumatismes puntuals, violents, sobtats, externs i aliens a la intencionalitat del federat, patits durant la pràctica esportiva (inclosos els produïts com conductors de buggies), sempre que no siguin deguts a lesions cròniques i/o preexistents, malalties o patologies cròniques derivades de la pràctica habitual de l’esport, microtraumatismes repetits, tendinitis, bursitis crònica, artrosi o artritis, hèrnies discals, i en general, qualsevol patologia degenerativa.

Tindran la consideració d’accident els infarts de miocardi i les angines de pit patits pels federats, sempre que aquests es produeixin en el camp de joc durant la pràctica esportiva o, subsegüentment a aquesta, en les instal·lacions del club o recinte esportiu.

Queden coberts els accidents patits pels federats conductors d’un buggie de golf.

Per l’accés a les cobertures es NECESSARI seguir les indicacions del PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS.

2.-De la pòlissa de responsabilitat civil (046540082):

Estaran coberts els federats en front de possibles reclamacions de tercers per danys – corporals o materials – causats amb motiu de la pràctica esportiva en un club federat o oficial, en qualsevol lloc del món (dins dels límits econòmics subscrits), quedant expressament exclosos els derivats de l'ús de vehicles de motor inclosos els cotxes de golf.

No seran tercers a l’efecte de la cobertura, les persones que, respecte del federat causant, siguin cònjuges o familiars consanguinis o afins, fins a segon grau, o empleats en el desenvolupament de les funcions pròpies de la seva causa. Per l’accés de les cobertures es NECESSARI seguir les indicacions dels PROTOCOLS D’ACTUACIÓ DE RESPONSABILITAT CIVIL.


BUGGIES I COTXES DE GOLF


Recordem a tots els Clubs/Camps de Golf i instal·lacions esportives federades, que la responsabilitat civil causada amb motiu de la conducció/utilització dels buggies/cotxes de golf NO està inclosa en aquestes pòlisses, motiu pel qual RECOMANEM que aquells que els tinguin en propietat, en règim de renting o leasing, procedeixin a subscriure una PÒLISSA D’ASSEGURANCES que cobreixi la responsabilitat que comporta aquesta utilització/ús.


INFORMACIÓ I DIFUSIÓ

Preguem als clubs/camps procedeixin a col·locar tota la informació en els seus taulons d’anuncis per al coneixement de tots els federats.


FRAUS / ESTADÍSTIQUES

A fi de la prevenció de possibles fraus que encareixin les pòlisses als federats i a més per motius estadístics, ALLIANZ durà a terme un registre del nombre de parts tramitats. Per aquest motiu és OBLIGATORI PER ALS CLUBS/CAMPS DE GOLF I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES FEDERADES, CONSERVAR ELS COMUNICATS TRAMITATS, almenys durant UN ANY, després de la comunicació del mateix a la companyia asseguradora.